Tilaus- ja toimitusehdot

Sopi­musehdot Voi­massa 4.11.2020 alkaen

Yleistä
Nämä sopi­musehdot kos­kevat verk­ko­kauppaa, jonka toi­min­nasta vastaa:
Fit­nessbody Satakunta/​Hanna Meronen
Niit­ty­maantie 248 B
28580 Pori

S-posti:
info@​fitnessbody.​fi
Fit­nessbody myy tuot­teita yksi­tyis­hen­ki­löille Suomeen. Tuot­teiden hinnat sisäl­tävät arvon­li­sä­veron. Pidä­tämme oikeuden hin­tojen ja toi­mi­tus­ku­lujen muutoksiin.

Yri­tyk­sellä on oikeus päi­vittää näitä sopi­musehtoja ilman ennak­koil­moi­tusta. Tilauksiin sovel­letaan tilaus­het­kellä voi­massa olevia sopi­musehtoja. Teh­dessäsi verk­ko­kaup­pa­ti­lauksen sinun edel­ly­tetään tutus­tuneen ja sitou­tuneen kul­loinkin voi­massa oleviin toimitusehtoihin.

Tilaa­minen
Verk­ko­kaup­pa­tuot­teiden tilaa­minen tapahtuu Fit­ness­bodyn verk­ko­kaupan koti­si­vuilla. Tilaus tehdään siir­tä­mällä tuotteet ostos­koriin ja mak­sa­malla tuotteet kas­sa­toi­min­nossa. Teh­dessäsi tilauksen hyväksyt nämä toi­mi­tusehdot, tuot­teiden hinnat sekä toimituskulut.

Verk­ko­kau­pasta tilaa­minen edel­lyttää, että nou­datat verk­ko­kaupan sopi­musehtoja, täytät niiden mukaiset vaa­ti­mukset ja annat itseäsi kos­kevat tiedot totuudenmukaisesti.

Teke­mällä tilauksen hyväksyt hen­ki­lö­tie­tojesi käyt­tä­misen.
Katso tie­to­suo­ja­se­loste tästä.

Mak­sa­minen ja mak­su­tavat
Verk­ko­kaupan mak­su­vä­lit­täjänä toimii Visma Pay (Pay­byway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekis­te­röity Finans­si­val­vonnan yllä­pi­tämään mak­su­lai­tos­re­kis­teriin. Mak­sa­miseen siir­rytään Visma Payn verk­ko­pal­velun kautta ja tiliot­teella ja las­kulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Pay­byway Oy. Visma Pay välittää maksut verk­ko­kaup­pi­aalle. Mak­sa­minen on tur­val­lista, sillä kaikki mak­su­ta­pah­tumaa kos­kevat tiedot väli­tetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulko­puo­linen taho näe mak­su­ta­pah­tuman tietoja. Kauppa syntyy verk­ko­kaupan asiakkaan ja verk­ko­kaupan välille. Verk­ko­kaupan vas­tuulla ovat kaikki kauppaan liit­tyvät vel­voitteet. Lue lisää Visma Paysta: https://​www​.visma​.fi/​v​i​s​m​a​p​ay/

Mak­su­tavat

Visma Pay -pal­velun kautta voit maksaa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­silla, lom­pa­kolla, mak­su­kor­teilla (credit/​debit), las­kulla tai osa­mak­sulla. Käy­tet­tä­vissä ovat seu­raavat mak­su­tavat: Osuus­pankki, Nordea, Danske Bank, Oma Sääs­tö­pankki, Sääs­tö­pankki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pankit, S-Pankki, Han­dels­banken, Ålands­banken, Mobi­lePay, Mas­terpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yri­tyk­selle. Mobi­lePay: Voit maksaa Mobi­lePay-lom­pa­kollasi mikäli olet sal­linut verk­ko­kau­poissa mak­sa­misen sovel­luksen ase­tuk­sista. Mobi­lePay-lom­pa­kolla suo­ri­tetut maksut veloi­tetaan lom­pakkoon lii­te­tyltä mak­su­kor­tilta. Mikäli maksun veloit­ta­minen mak­su­kor­tilta epä­on­nistuu, Mobi­lePay-lom­pa­kolla mak­sa­minen ei ole mah­dol­lista verk­ko­kau­passa. Pivo: Käyt­tö­ehdot ovat tar­jolla Pivon sivuilla: https://​pivo​.fi/​k​a​y​t​t​o​e​h​d​o​t​/​p​i​v​o​n​-​k​a​y​t​t​o​e​h​d​ot/ Jousto lasku ja osa­maksu on koti­mainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja tur­val­li­sesti. Jousto on tar­koi­tettu yksi­tyis­hen­ki­löille, jotka ovat hoi­taneet raha-asiansa moit­teet­to­masti. Jous­tolla saat 30 vuo­ro­kautta koro­tonta ja kulu­tonta mak­suaikaa. Laskun saa­tuasi voit päättää mak­satko sen kokonaan vai osissa. Osa­mak­sulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/​kk. Jousto osa­maksun kus­tan­nukset ovat 3,90 eur/​kk ja 19,90%:n luot­to­korko. Voit maksaa Jous­tolla 30–3000 euron ostoksia. Luo­ton­myön­täjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Jous­tosta osoit­teessa www​.jousto​.com. Visma Pay -mak­su­pal­velun yhteys­tiedot Visma Pay, Pay­byway Oy (Y-tunnus 2486559-4) Säh­kö­posti: helpdesk@​vismapay.​com Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16) Pos­tio­soite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Tilaus- ja mak­su­vah­vistus
Mikäli tilaus­het­kellä annetaan säh­kö­pos­tio­soite, tilauk­sesta lähe­tetään tilaus­vah­vistus säh­kö­pos­titse. Tilaus­vah­vis­tuk­sesta ilme­nevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Toi­mi­tus­tavat ja –kulut
Toi­mi­tamme tilaukset valit­se­mallasi toimitustavalla.

Toi­mi­tus­ta­pa­vaih­toehdot ovat:
Posti: Pos­ti­pa­ketti
Mat­ka­huolto: Lähellä-paketti
Pidä­tämme oikeuden toi­mi­tus­tavan muu­toksiin. Mikäli tuote on päässyt lop­pumaan, vaikka se on ollut tilat­ta­vissa verk­ko­kau­pas­samme, ilmoi­tamme asiasta sinulle mah­dol­li­simman pian
Toi­mi­tus­kulut mää­räy­tyvät toi­mi­tus­tavan mukaan. Sekä toi­mi­tus­ta­pa­vaih­toehdot että toi­mi­tus­kulut tulevat ilmi tilausta teh­täessä.
Kir­joita osoit­teesi ja kaikki yhteys­tietosi tar­kasti. Jos esi­mer­kiksi pos­ti­numero on kir­joi­tettu väärin, paketti voi mennä väärään paikkaan. Täl­lai­sissa tapauk­sissa kul­je­tus­kus­tan­nukset, jotka paketin siir­tä­mi­sestä aiheu­tuvat, las­ku­tetaan asiakkaalta.

Lunas­ta­mat­tomat toi­mi­tukset
Lunas­ta­mat­to­mista tilauk­sista perimme meille koi­tuneet toi­mi­tus­kulut, jotka aiheu­tuvat paketin lähet­tä­mi­sestä ja sen palau­tu­mi­sesta. Las­ku­tuk­sessa nou­da­tamme kul­je­tus­yhtiön hinnoittelua.

Toi­mi­tusaika
Verk­ko­kau­pasta tilatut tuotteet lähe­tämme pää­sään­töi­sesti 1-2 arki­päivän kuluessa, pyhät saat­tavat vii­väs­tyttää toimitusta.

Emme vastaa yli­voi­maisen esteen aiheut­ta­mista vii­väs­ty­mi­sistä, verk­ko­kaupan toi­min­nasta riip­pu­mat­to­mista vii­väs­tyk­sistä tai vii­väs­tysten aiheut­ta­mista välil­li­sistä haitoista.

Peruu­tusoikeus ja palaut­ta­minen
Sinulla on kulut­ta­jan­suo­jalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksesi 14 vuo­ro­kauden kuluessa tilauksen vas­taa­not­ta­mi­sesta. Tuotteen käyt­töönotto ja käyt­tä­minen tar­koittaa kui­tenkin peruu­tusoi­keuden menettämistä.

Tuote tulee palauttaa pos­titse kahden (2) arki­päivän kuluttua peruu­tusil­moi­tuk­sesta. Peruu­tusil­moitus tulee lähettää info@​fitnessbody.​fi.

Palau­tet­tavan tuotteen tulee olla käyt­tä­mätön ja myyn­ti­kun­toinen sekä alku­pe­räi­sessä pak­kauk­sessaan. Palau­tus­oh­jeiden vas­tai­sesti palau­tettua tuo­tetta ei hyvitetä, eikä tuo­tetta palauteta takaisin asiakkaalle.

Palau­tus­kus­tan­nuk­sista vastaa asiakas. Jos kyseessä on vial­linen tuote, vastaa Fit­nessbody tuotteen palautuskustannuksista.

Palau­tamme mak­samasi summan koko­nai­suu­dessaan kun palautus on vas­taa­no­tettu ja käsi­telty, kui­tenkin vii­meistään 7pv kuluessa siitä kun tuote on saa­punut takaisin varastolle.

Palau­tuso­soite:

Fit­nessbody Sata­kunta
Niit­ty­maantie 248 B
28580 Pori

Ongelma- ja ris­ti­rii­ta­ti­lanteet
Mikäli tuote on kadonnut tai vioit­tunut kul­je­tuksen aikana, tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa siitä vii­py­mättä, vii­meistään 14 päivän kuluessa kir­jal­li­sesti osoitteeseen:

Säh­kö­pos­titse: info@​fitnessbody.​fi

Eri­mie­li­syys­ti­lan­teissa voit saattaa asian kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunnan rat­kais­ta­vaksi. Ennen asian vie­mistä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kuntaan ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Soita 000 000 0000